Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не включається до елементу операційних витрат «Матеріальні витрати».

12

Стаття «Утримання та експлуатація машин і устаткуван­ня» є комплексною та охоплює такі витрати, як амортизаційні відра­хування ос­новних фондів, витрати на електроенергію, стиснуте повітря, паль­не для приведення їх у дію, технологічний інструмент, ремонт, оп­лату праці з відповідними відрахуваннями на соціальні потреби робітників, які обслуговують машини (наладчики, електрики, слю­сарі та ін.). На ці витрати складається кошторис для кожного цеху (виробництва) на рік (квартал). На одиницю кожного різновиду про­дукції витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткуван­ня обчислюються методом розподілу, зазвичай, пропорційно основній зарплаті виробничників.

Статті «Загальновиробничі витрати» і «Загальногосподарські витрати» близькі за змістом і різняться тільки за рівнем узагаль­нення витрат. Витрати, що входять до складу цих статей, коротко охарактеризовано при класифікації витрат у попередньому розділі.

Стаття «Підготовка та освоєння виробництва» може містити три різновиди витрат на: освоєння нових підприємств, вироб­ництв, цехів, агрегатів (пускові витрати); підготовку та освоєння нової продукції; підготовчі роботи в добувній промисловості. Ці витрати списуються на продукцію рівними частками за встановле­ний період їхнього відшкодування. Витрати на підготовку та ос­воєння нової продукції в серійному і масовому виробництві згідно з прийнятим порядком фінансуються із прибутку або з позабю­джетних фондів фінансування науки і техніки.

Стаття «Позавиробничі витрати» містить витрати на вивчення ринку, на рекламу та продаж продукції. Деякі з цих витрат є пря­мими (витрати на тару, пакування, рекламу, транспортування, в певний район ринку). Непрямі витрати (на аналіз ринку, комісійні виплати організаціям збуту, проведення ярмарків тощо) розподіляються між виробами пропорційно їхній виробничій собівартості.

Таблиця 5 - Калькуляція виробу

Назва статті Сума, грн.
Сировина та матеріали
Купівельні напівфабрикати, комплектуючі вироби
Транспортно-заготівельні витрати
Зворотні відходи (вираховуються)
Енергія технологічна
Разом матеріальні витрати 1+2+3-4+5
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Відрахування на соціальні заходи
Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання
Загальновиробничі витрати
Виробнича собівартість Разом матеріальні витрати +6+7+8+9+10
Загальногосподарські (адміністративні) витрати
Позавиробничі витрати (витрати на збут)
Повна собівартість Виробнича собівартість +11+12

-3-Розрахунок зменшення собівартості продукції відбувається під впливом дії таких техніко-економічних чинників, як:

- у результаті підвищення техніко-технологічного рівня виробництва;

- внаслідок зменшення матеріальних витрат;

- внаслідок зменшення витрат по заробітній платі (економія);

- внаслідок зменшення відрахувань соціальні фонди від заробітної плати;

- внаслідок економії на умовно-постійних витратах при зростанні обсягів виробництва продукції;

- внаслідок зменшення амортизаційних відрахувань;

- за рахунок зміни структури (асортименту) виготовлюваної продукції….

-4-

Ціна є грошовим вираженням вартості товару.

Роль ціни полягає в тому, що вона повинна покривати витрати на виробництво товарів (послуг) і приносити товаровиробнику гарантований прибуток, забезпечуючи справедливий рівень рентабельності.

Функції ціни:

1) вимірювально-інформаційна – полягає у вираженні в єдиній грошовій формі різних за своєю натуральною формою товарів (послуг). Ціна є критеріальним орієнтиром при обґрунтуванні підприємством рішення щодо доцільності і вигідності виробництва визначеного виду товарів (послуг), а також щодо розширення чи скорочення виробництва.

2) розподільна функція – за її допомогою здійснюється перерозподіл доходів між товаровиробником і споживачем;

3) стимулююча функція – ціна має інтенсифікувати виробництво, спрямовуючи його на залучення додаткового капіталу для розширення та розбудови діяльності підприємства;

4) регулююча функція – ціна коригує попит і пропозицію товарів на ринку, а також визначає взаємини між споживачами і виробниками на рівні встановлення рівноважної ціни.

Ціна одиниці продукції (окремої послуги) формується з декількох складових, що відображають структуру відповідних видів цін. Типові складові ціни показано на рисунку.

1. Собівартість Оптова ціна підприємства (1 + 2) Оптова ціна реалізації (1 + 2 + 3 + 4 +5) Роздрібна ціна (1 + 2 + 3 + 4 +5 +6)
2. Прибуток
3. Податок на додану вартість
4. Акцизний збір
5.Оптово-збутова надбавка(витрати і прибуток постачально-збутових
6.Торговельна надбавка (витрати і прибуток торговельних організацій)

Класифікація цін

- за обсягами реалізації продукції (оптові і роздрібні ціни);

- за якістю виготовлюваної продукції (ціни для товарів вищої якості, першого сорту, другого сорту тощо);

- за часом дії (постійні, тимчасові – на освоювану продукцію, сезонні);

- за територіальною ознакою :

ü єдині (загальнодержавні)

ü місцеві

ü світові

- за ступенем фіксації:

ü Тверда ціна встановлюється в момент укладення контракту, вона не підлягає зміні протягом усього терміну його дії і не залежить від періодичності постачання то­вару (послуги).

ü Періодично тверді ціни на товар передбачають встановлення певної фіксованої суми, дійсної на визначений період часу.

ü Рухлива ціна - це ціна, яка переглядається, якщо ринкова ціна певного товару до моменту його постачання зміниться. Рухливі ціни, на відміну від періодично твер­дих, за умов істотних змін на ринку передбачають перегляд і коригування на певний відсоток

ü Плаваюча ціна - це ціна, обчислена шляхом перегляду базисної ціни з ураху­ванням змін виробничих витрат в період укладання угод (формування портфелю за­мовлень).

!!! Коли йдеться про продаж унікального товару, який раніше на ринок не постача­вся і який надто складно порівняти з аналогами, застосовується розрахункова ціна. При її обчисленні враховуються технічні й комерційні умови замовлення, наводиться порівняння з аналогічними товарами.


6897174848137473.html
6897269105511657.html
    PR.RU™